ಕೃತಿಗಳು

ಹುಡುಕು

  1. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು
  2. ಹರಿದಾಸರು
  3. ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು
  4. ಶ್ರೀ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು
  5. ಶ್ರೀ ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀ
  6. ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳರು
  7. ಮೈಸೂರು ಕೆ. ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು
  8. ಇತರೆ