ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ
ಕರುನಾಡದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿ ಯದೀಪ
ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವಾ ದೀಪ | ಹಚ್ಚೇವು

 
ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ
 1. ಅವತರಣಿಕೆ
  ಸಂಪಾದಕರು
 2. ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸು
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 3. ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳು
  ಕೆ. ಭೀಮರಾಯರು, ಬಿ. ಎ.
 4. ಸೊಳ್ಳೆಯಕಾಟ
  ಎ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಬಿ. ಎ.
 5. ವಜ್ರ
  ಎಲ್. ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಎಂ. ಎ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 6. ಮಳೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
 7. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಸಸ್ಯಗಳು
  ಎಂ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಯರು, ಎಂ. ಎ.
 8. ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಹಾವುಗಳು
  ಸಿ. ಆರ್. ನಾರಾಯಣರಾಯರು, ಎಂ. ಎ., ಎಲ್, ಟಿ.
 9. ಸೂರ್ಯ
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
 10. ವಿಚಾರಪರತೆ
  ಸಂಪಾದಕರು
 11. ಭೂವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಡೈನಮೈಟಿನ ಉಪಯೋಗ
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 12. ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನೂ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ
  ವೈ. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು, ಬಿ. ಎ., ಎಲ್. ಸಿ. ಇ.
 13. ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
  ಎ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಬಿ. ಎ.
 14. ಧೂಮಕೇತುಗಳು
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
  ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು, ಬಿ. ಎ.
 15. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆರ್ಜನೆ
  ಪಾ. ಕೋ. ರಾ.
 16. ಕ್ಷಯರೋಗ
  ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, ಎಂ. ಎ., ಎಂ. ಡಿ.
 17. ಕಲ್ಲೆಣ್ಣೆ (ಸೀಮೆಯೆಣ್ಣೆ)
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
  ವೈ. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು, ಬಿ. ಎ., ಎಲ್. ಸಿ. ಇ.
 18. ವಿಜ್ಞಾನೋಪನ್ಯಾಸಗಳು
  ಸಂಪಾದಕರು
 19. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  ಎಸ್. ವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಿ. ಎ., ಎ. ಎಂ. ಐ. ಇ. ಇ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 20. ಪ್ಳೇಗುಜಾಡ್ಯ
  ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, ಎಂ. ಎ., ಎಂ. ಡಿ.
 21. ಚಂದ್ರನು
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
 22. ಸಸ್ಯಗಳ ವಿವಾಹ ಕ್ರಮ
  ಪಾ. ಕೋ. ರಾ.
 23. ನೆಲವನ್ನು ಉಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
  ಕೆ. ಎಂ. ಗುರುರಾಜಾರಾಯರು, ಎಲ್. ಎ. ಜಿ.
 24. ಉಪ್ಪು
  ವೈ. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು, ಬಿ. ಎ., ಎಲ್. ಸಿ. ಇ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 25. ಆವಿಯ ಯಂತ್ರ
  ಎಸ್. ವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಿ. ಎ., ಎ. ಎಂ. ಐ. ಇ. ಇ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 26. ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಬಗೆ
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
 27. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು
  ಎ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಬಿ. ಎ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 28. ಉಷ್ಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 29. ಸಸ್ಯಜೀವದ ರಹಸ್ಯಗಳು
  ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು, ಬಿ. ಎ.
 30. ಕರ್ಪೂರ
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು. ಎಂ. ಎ.
 31. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಚಾರಣೆ
  ಎಸ್. ವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಯವರು, ಬಿ. ಎ., ಎ. ಎಂ. ಐ. ಇ. ಇ.
 32. ಹಾಲು
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 33. ಹವಳ
  ಎ. ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಬಿ. ಎ.
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 34. ಸೇಗೊ
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 35. ಸ್ವವಿಷಯ
  ಸಂಪಾದಕರು
 36. ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು
  ಎಂ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಯರು, ಎಂ. ಎ.
 37. ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಜೀವಾಣುಗಳ ವಿನಾಶನೆ
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 38. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳೂ ಭೂಕಂಪಗಳೂ
  ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
 39. ವಿಜ್ಞಾನೋದ್ಯಾನ
  *    ಭಾಸ್ಕರನ ಮಗ ಭಾಸ್ವರಸನ ಕಥೆ
        ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
        ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಬಿ. ಎ.
  *    ವಿದ್ಯುತ್ತೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನರನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು
        ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.
  *   ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಭೂತದ ಕಥೆ
       ಬಿ. ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪನವರು, ಎಂ. ಎ.

 40. ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ
  1. ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿರುವುದೋ ಅಥವಾ ಅದು ಅಪ್ಪಟವಾಗಿರುವುದೋ?
  2. `ಹೈಪೊ ಫಾಸ್ಫೈಟು' ಔಷಧ
  3. ಅನಾನಾಸುಗಿಡಕ್ಕೆ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್
  4. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಳೇಕಾಗದದ ಉಪಯೋಗಗಳು
  5. ಕಾಗದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ``ಕೈಂಗು'' ಹುಲ್ಲು
  6. ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈಲುರಸ್ತೆಗಳು
  7. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಷನ್ ಲೆಕ್ಚರುಗಳು
  8. ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವತತ್ವಗಳು
  9. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  10. ವೈಜ್ಞಾನಿಕೋತ್ಸಾಹ
  11. ನೀರನ್ನು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುವುದು
  12. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಭೇದದ ಹತೋಟಿ
  13. ಜರ್ಮನರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳು
  14. ಮರದಿಂದ ತಯಾರ್ಮಾಡುವ ನಾನಾತರದ ವಸ್ತುಗಳು
  15. ವರಸೆಯ ಜ್ವರದ ನಿವಾರಣೆ
  16. ಮಾವಿನಫಸಲಿಗೆ ತಗಲುವ ರೋಗಗಳು
  17. ಮರಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುವುದು
  18. ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿಗೆ ತಡೆಯುವ ಕಾಗದ
  19. ವಿಜ್ಞಾನೋಪನ್ಯಾಸಗಳು
  20. ಇಂಡಿಯಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ
  21. ಬೀದಿಯ ಕಸದಿಂದ ಸೌದೆಯ ತಯಾರಿ
  22. ಇರುವೆಗಳ `ಆಲೋಚನಾಶಕ್ತಿ'
  23. ಇಲಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ
  24. ಗೋಧೀಹಿಟ್ಟು , ರವೆ -- ಇವುಗಳಿಂದ ತೌಡನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
  25. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಕೊಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
  26. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಂಘ
  27. ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
  28. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ
  29. ಕುದುರೇ ಮಸಾಲೆಯ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ
  30. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳ ಆಯುಃಪರಿಮಿತಿ
  31. ಮರದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  32. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಯುದ್ಧದ ಹೂ
  33. ಉರುಳುಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಡೈನಮೈಟಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿದ್ದು
  34. ಮಲಿನವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಉಪಾಯ
  35. ಕಡಲೆಯ ಹುಳಿ
  36. ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಮೆದುಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ?
  37. ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು
  38. ಹಣ್ಣನ್ನೂ ಕಾಯಿಪಲ್ಯವನ್ನೂ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡುವ ಉಪಾಯ
  39. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲರಾ ವಿಷಬೀಜಗಳಿಗಿರುವ ದಾರ್ಢ್ಯ
  40. `ಆಂತ್ರಾಕ್ಸ್' ರೋಗದ ಸೋಂಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೀತಿ
  41. ಫಿಲಿಪೈನ್ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾದರಿಯ ಮನೆಗಳು
  42. ಸುಣ್ಣದ ಹರಳಿನ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ
  43. ಕೃತಕವಾದ ಹಾಲು
  44. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮೀನು
  45. ಬೂಟ್ಸು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಪಾಯ
  46. ಪ್ಳೇಗುವ್ಯಾಧಿಯೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೂ
  47. ಪೈರುಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
  48. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ
  49. ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭತ್ತದ ಪೈರು
  50. ಹಾಲನ್ನಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಗದದ ಸೀಸೆಗಳು
  51. ನೀರುಹಾಕಿ ಧೂಳುಮಾಡಿದ ಸುಣ್ಣ
  52. ಕಿತ್ತಲೆಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಠಸ್ಸೆ ಒತ್ತುವುದು
  53. ನೆಗಡಿಯು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡತಕ್ಕ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲ
  54. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಸರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್
  55. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮರ
  56. ಇಬ್ಬನಿಯ ಉಪಯೋಗ
  57. ರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಪಾಯ
  58. ದೀಪದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೊದಗುವ ಮರಗಳು
  59. ಕೃತಕವಾದ ಮುತ್ತು
  60. ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಒದಗುವ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ
  61. ಪ್ಳೇಗು ಜಾಡ್ಯಕ್ಕೂ ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ
  62. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು
  63. ಚುಟ್ಟಾಸೇದುವುದರಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ
  64. ಉರುಳುಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಉಪಾಯ
  65. ಬಂಬಿನಿಂದ ಒದಗುವ ತಿಂಡಿ
  66. ಕಾಗದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗುಂಡುಗರಗಸಗಳು
  67. ಎಳೆಯಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದು ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕಲ್ಲ
  68. ಪ್ಳೇಗುವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಗಣಿಗಳು ಹರಡಲಾಪವೇ?
  69. ಬೋಕಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಹಾಯಿಸುವ ಉಪಾಯ
  70. ಗುಲಾಬಿಯ ಅತ್ತರು


© 2009-2010 sirinudi.org. All rights reserved.