ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು

ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಆರ್. ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಗುರು ಗುಹ ಗಾನ ನಿಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಸ್ವರ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಗಳ ಆಕರ.
Matturji dedicates this digital collection to the loving memory of his elder brother Sri Shankaramurhty with affection and gratitude.